Pravidla soutěží organizovaných Agenturou Paseo

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost nebo instituce, která je poskytovatelem výher do soutěže a která je na stránkách soutěže označena jako Pořadatel. Organizátorem soutěže je Agentura Paseo s.r.o., Šaldova 466/34, Karlín, 186 00 Praha 8, ičo: 09374655, provozující portály www.vyletnik.cz, www.kdykde.cz, www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.holiday.cz.

Podmínky účasti v soutěžích

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé internetu, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší patnácti let. Jedna osoba může odeslat jen jeden soutěžní formulář. Součástí odeslání soutěžního on-line formuláře je i souhlas s poskytnutím osobních údajů soutěžícího.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Ze soutěže budou dále vyloučeni soutěžící, kteří odeslali soutěžní formulář:

  • mimo datum konání soutěže,
  • chybně vyplněný, nebo obsahující žádné, nečitelné, nebo nesmyslné odpovědi, 
  • jsou podezřelé jako duplicitně nebo roboticky vložené jedním, nebo více soutěžícími pod různými jmény či emaily,
  • jsou v rozporu s obecnými podmínkami organizátora.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být zveřejněna na Internetových portálech Organizátora. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty pořadateli soutěže.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z. č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 60-ti dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. Zniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to s výjimkou těchto OP, přičemž by muselo být výslovně uvedeno jinak v konkrétních jednotlivých případech.

Tato pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění na www.agenturapaseo.cz. 

© 2023 Agentura Paseo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

Datum vydání 25. 8. 2023